درس زندگی

هر اتفاقی که در زندگی پیش می آید یک دلیلی دارد. آمده تا یک درسی به ما بدهد. درسی برای بهتر زندگی کردن. از پیش آمدن اتفاقاتی که در کنترل ما نبوده و یا حتی اتفاقاتی که خودمان مسبب اش بودیم نباید دلخور و عصبانی شد، این آموزگار زندگی است تا آمده درس دیگری به ما بدهد، اگر اتفاق تکراری است، بدان که در مدرسه بزرگ طبیعت درس قبلی را خوب فرا نگرفته بودی و استاد کائنات کلاس مجدد برایت گذاشته. ما باید هر روز از دیروز بهتر باشیم. این قانون طبیعت است. در طبیعت آنها که درجا می زنند محکوم به تحمل درس های تکراری و آنها که عقب گرد داشته باشند محکوم به فنا هستند. باید هر روز بهتر از دیروز بود. بالغ تر و بالنده تر. تنها در این صورت است که در کل نظام هستی جایی برای ما خواهد بود. خداوند ما را اشرف مخلوقات قرار داده نه برای اینکه موجودات دیگر را بکشیم و بخوریم و زیاد و زیادتر شویم. اشرف مخلوقاتیم تا رشد کنیم و بزرگ شویم و خداگونه زندگی کنیم. هر جانداری را ولو یک برگ زنده روی درخت را دوست بداریم و برای زندگی اش ارزش بگذاریم.

یاد بگیریم بهتر زندگی کردن را با بهتر رفتار کردن با هر موجود زنده ای.

/ 0 نظر / 34 بازدید